با توجه به تغییر نامه دامنه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به smums.ac.ir تمامی ساب دامنه های این دانشگاه از این تاریخ به بعد به smums.ac.ir تغییر کرده است.

شما به صورت خودکار به سامانه کتابخانه هدایت می شوید