آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
ارسال پایان نامه الکترونیکی 243

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ارسال پایان نامه الکترونیکی 18 0 4 6 4 3 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 43
United States 23
China 18
Russia 18
France 10
Taiwan 5
Romania 4
Ukraine 3
Canada 2
Germany 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 18
Tehran 13
Guangzhou 12
Shahid 5
Ashburn 4
Houston 4
Taipei 4
Chengdu 3
Wilmington 3
Fremont 2